Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.03.2019 10:39:38 

Církev československá husitská ve Vlašimi

 
Kolumbárium

Vážení uživatelé kolumbária, zdvořile vás žádáme o dodržování zásad, které jste podepisovali i ve vaší Smlouvě o pronájmu uronové schránky v našem kolumbáriu:

Nepoužívejte vlastní žárovky!!! Zákaz manipulace s otevřeným ohněm! Nebezpečí požáru!

Vhodné žárovky vám darujeme v kanceláři Farního úřadu v době úředních hodin:

                                                       pondělí 10 – 12 h,

                                                       pátek 16 – 18 h

Zákaz jakékoliv manipulace s osvětlením ve schránkách!

V případě porušení tohoto zákazu vám budou účtovány veškeré náklady na opravu osvětlení kolumbária. (Odst. IX. Smlouvy o pronájmu urnové schránky)

Odst. X. Smlouvy o pronájmu urnové schránky

Uživatel se zavazuje, že bude udržovat čistotu v kostele i v kolumbáriu, nebude umísťovat vně i uvnitř schrán vázičky s vodou s živými květy, svíčky či jiný otevřený oheň, bude oznamovat Správě kolumbária včas změnu adresy a jména.

Porušení těchto ustanovení se považuje za hrubé porušení této smlouvy a může být důvodem k jejímu zrušení. Předměty umístěné v rozporu s tímto ustanovením budou správkyní kolumbária odstraněny bez náhrady.

     Uživatel je povinen zdržet se všeho, co by rušilo pietu a klid místa, a to zejména hlasitého hovoru, používání mobilního telefonu apod.; dětem do 15 let je dovolen vstup do kostela a kolumbária pouze v doprovodu dospělých osob.

Během konání církevních obřadů v kostele není dovoleno vstupovat ke kolumbáriu a rušit tím obřady.

Děkujeme za pochopení a spolupráci,

za Radu starších: předsedkyně Hana Staňková a správkyně kolumbária Bc. Ondřejka Brabcová.

 
– V Husově sboru ve Vlašimi se nachází kolumbárium s urnami zesnulých. Celkový počet schrán je 306. Roční výše poplatku za užívání jedné schrány s osvětlením (bez ohledu na to, kolik je v ní uschováno uren) činí 350 Kč za rok, za užívání jedné schrány bez osvětlení 300 Kč za rok.
 
– Platby za užívání a osvětlení schrán je možné uhradit nejlépe v hotovosti v úředních hodinách v pondělí (10–12 hod.) a pátek (16–18 hod.) v kanceláři farního úřadu (boční vchod ze zahrady). V případě platby poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na náš účet číslo 236192299 / 0300, vedený u ČSOB Poštovní spořitelny, uvádějte, prosíme, jako variabilní symbol číslo schrány – jinak není možné vaši platbu identifikovat.
 
– Povinností každého uživatele kolumbária je uzavřít "Smlouvu o užívání schrány v kolumbáriu" a respektovat "Řád kolumbária CČSH ve Vlašimi" (zejména dodržovat zákaz otevřeného ohně v kostele a kolumbáriu).
 
– Schrány, jejichž pronájem není dlouhodobě (ani po urgencích) zaplacen, jsou vystěhovány a urny jsou podle Zákona o pohřebnictví pietně uloženy ve společném úložišti, které se nachází v prostorách chrámu. Volná schrána je pak nabídnuta jiným zájemcům.
 
– Všechny záležitosti týkající se kolumbária (zejména platby za užívání a osvětlení schrán, žádosti o pronájem nových schrán, zrušení a vystěhování stávajících schrán apod.) řešte se správkyní kolumbária Ondřejkou Brabcovou, která je vám k dispozici v úředních hodinách, na e-mailu ccsh-vlasim@atlas.cz nebo na telefonech 326539076 a 792 239 868.
 
Pietní uložení urny do kolumbária lze domluvit s farářem Petrem Wagnerem 608 066 406 nebo s jáhenkou Ondřejkou Brabcovou.
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPlist